Dzisiaj jest: 22 Lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr

Rekrutacja 2015

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 1/2015

Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów do szkoły podstawowej
i gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

na rok szkolny 2015/2016

Działając na podstawie art. 20a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7) oraz zarządzenia Nr 5/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2015r., oraz §129 ust. 8 i §126 ust. 10 Statutu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, ustalam co następuje:

§1

 1. Do oddziału przedszkolnego 3-4 latków przyjmuje się dzieci 3 i 4 letnie. W wyjątkowych sytuacjach do oddziału przedszkolnego może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.
 2. Do oddziałów przedszkolnych w celu odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przyjmuje się dzieci 5 letnie.
 3. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się:
  1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, w tym:
   1. dzieci urodzone w roku 2009 oraz dzieci urodzone w roku 2008, które nie podjęły jeszcze nauki w szkole.
   2. dzieci w wieku 5 lat na wniosek rodzica, wymagana jest opinia Poradni PP,  
   3. dzieci, którym odroczenie spełniania obowiązku szkolnego kończy się w roku 2015.
 4. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Do klasy I gimnazjum przyjmuje się:
  1. z urzędu – kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum w Wyszkach;
  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§2

W uzgodnieniu z organem prowadzącym ustalam następujące terminy zapisów oraz składania dokumentów i rekrutacji do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

1. Oddziały przedszkolne

  1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w szkole od 9 marca do 3 kwietnia 2015r. do godz. 1500.
  2. Składanie wniosków od 9 marca do 9 kwietnia 2015r. do godz. 1500.
  3. Postepowanie rekrutacyjne 10 kwietnia 2015r. do godz. 1500.
  4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 13 kwietnia 2015r. do godz. 1500.

2. Szkoła podstawowa

  1. Składanie zgłoszeń dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły od 9 marca do 3 kwietnia 2015r. do godz. 1500.
  2. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu od 9 marca do 9 kwietnia 2015r. do godz. 1500.
  3. Postepowanie rekrutacyjne 10 kwietnia 2015r. do godz. 1500.
  4. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 13 kwietnia 2015r. do godz. 1500.

3. Gimnazjum

  1. Składanie podań (i innych dokumentów określonych w statucie szkoły) o przyjęcie do gimnazjum od 23 marca do 17 kwietnia 2015r. do godz. 1500.
  2. Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego od 26 czerwca do 30 czerwca 2015r. do godz. 1500.
  3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 1 lipca 2015r. do godz. 1500.
  4. Rekrutacja od 2 lipca do 3 lipca 2015r. do godz. 1500.
  5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 6 lipca 2015r. do godz. 1500.

§3

Szczegółowe kryteria rekrutacji, wymagane dokumenty i warunki przyjęcia do szkoły określone są
w Statucie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, który dostępny jest na stronie internetowej szkoły (www.szkola.wyszki.pl), bibliotece szkolnej oraz Sekretariacie szkoły.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach