Dzisiaj jest: 18 Czerwca 2019    |    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

Regulamin konkursu "Lolek"

lolek„LOLEK” Szkolny konkurs na najlepszego kolegę i naśladowcę Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, Patrona Zespołu Szkół w Wyszkach pod honorowym patronatem Banku Spółdzielczego w Brańsku o/Wyszki

 

 

 

 


Regulamin konkursu


§1. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach.
2. Ilekroć w regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o regulaminie, należy przez to rozumieć regulamin konkursu „Lolek”.
3. Ilekroć w regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o konkursie, należy przez to rozumieć konkurs „Lolek”
4. Konkurs nosi nazwę „Lolek” od patrona szkoły – św. Jana Pawła II, który w dzieciństwie był nazywany przez kolegów „Lolkiem”, a swoim przykładem udowodnił, że można być wspaniałym kolegą i bardzo dobrym uczniem z zachowaniem najwyższych wartości, które prowadzą do budowania godności człowieka.
5. Honorowym patronem konkursu jest Bank Spółdzielczy w Brańsku o/Wyszki.
6. Medialnym patronem konkursu jest lokalne czasopismo "Wieści Gminne".
6. Konkurs odbywa się w szkole dwa razy w ciągu roku:Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.
       a) pierwszy raz – na zakończenie I półrocza – w styczniu;
       b) drugi raz – na zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych – w czerwcu.

§2. Cele i założenia konkursu

1. Konkurs jest jedną z form realizacji Programu wychowawczego szkoły, ma także być jednym ze sposobów oddziaływań wychowawczych i zarazem umożliwić uczniom uczenie się od siebie, wzajemne przejmowanie dobrych postaw, budowanie szacunku i poczucie wartości.
2. Założeniem konkursu jest wyłonienie uczniów, którzy nie tylko rozsławiają imię szkoły, ale ich postawa, kultura i osobowość jest zbliżona do wizerunku absolwenta szkoły oraz może być określona jako dobre naśladowanie „Lolka”, a tym samym zasługują na nagrodę jego imienia.
3. Celem konkursu jest promowanie uczniów i ich postępowania, które można określić jako „godne ucznia Jana Pawła II”.
4. Konkurs ma również na celu nagradzanie uczniów i zachęcanie innych do dobrego i godnego postępowania, do działań na rzecz drugiego człowieka, do czynienia i wytrwania w dobrym, do ciągłego rozwoju, wzbudzania aspiracji życiowych i rozwijania własnych zainteresowań.
5. Nagrody konkursowe mają pomóc uczniom w zakupieniu najbardziej potrzebnych im rzeczy oraz stanowić motywację do jeszcze większego wysiłku i niepoprzestawania na tym, co już udało się im osiągnąć. Ma także być motywacją dla innych do podjęcia starań o nagrodę w kolejnej edycji konkursu.

§3. Partnerzy konkursu

1. Partnerami szkoły pomocnymi w realizacji konkursu są organizacje działające w szkole oraz instytucje współpracujące ze szkołą, w tym:
        a) Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka”;
        b) Uczniowski Klub Sportowy „Iskra”;
        c) Rada Rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum;
        d) Samorząd Uczniowski;
        e) Bank Spółdzielczy w Brańsku o/Wyszki;
        f) SKO szkoły podstawowej i gimnazjum;
        g) Młodzieżowa Rada Gminy Wyszki;
        h) Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach.

2. Udział partnerów jest rodzajem nobilitacji ich działalności oraz uznania dla ich pozytywnego działania na rzecz wychowania. Jest dobrowolny i będzie polegał na desygnowaniu swoich przedstawicieli do kapituły konkursu oraz partycypacji w kosztach konkursu, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
3. W przypadku informacji o działalności któregoś z partnerów niezgodnej z wartościami promowanymi w konkursie, przewodniczący kapituły zrezygnuje ze współpracy z tym partnerem.

§4. Kapituła konkursu i zasady jej funkcjonowania

1. W skład kapituły konkursu wchodzi łącznie 20 osób, w tym przedstawiciele Rady Pedagogicznej oraz partnerów wg następującego porządku:
        a) Dyrektor szkoły (lub wicedyrektor) jako przewodniczący;
        b) Pedagog (pełniący również funkcję sekretarza kapituły);
        c) Dwóch nauczycieli, w tym jeden ze szkoły podstawowej i jeden z gimnazjum, wybrani przez Radę Pedagogiczną;
        d) Przewodniczący Rady Rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum;
        e) Jeden ze szkolnych katechetów (wybrany spośród siebie przez zespół przedmiotowy katechetów);
        f) Przewodniczący lub członek zespołu nauczycieli ds. patrona szkoły;
        g) Członek zarządu Spółdzielni Uczniowskiej, wybrany przez ten zarząd;
        h) Członek zarządu UKS Iskra, wybrany przez ten zarząd;
        i) Radny Młodzieżowej Rady Gminy, wybrany przez radnych tejże rady;
        j) Opiekun MRG wybrany spośród siebie przez zespół opiekunów rady;
      k) Dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, w tym jeden ze szkoły podstawowej i jeden z gimnazjum, wybrani przez zarząd samorządu;
        l) Opiekun Samorządu Uczniowskiego;
        ł) Opiekunowie SKO szkoły podstawowej i gimnazjum;
        m) Jeden z przedstawicieli pracowników administracji i obsługi, wybrany spośród siebie przez tych pracowników;
        n) Dyrektor Banku Spółdzielczego w Brańsku o/Wyszki lub osoba przez niego upoważniona – jako członek honorowy kapituły;
        o) Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach lub osoba przez niego upoważniona.

2. Posiedzenie kapituły zwoływane jest przez dyrektora szkoły z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem i w normalnym trybie odbywa się dwa razy w ciągu roku.
3. Zebranie może być zwołane w trybie nadzwyczajnym w przypadku szczególnej potrzeby.
4. Posiedzenie kapituły konkursu powinno być organizowane tak, aby zapewnić obecność przynajmniej 2/3 jej członków, czyli 13 osób. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, wówczas zebrania odbywa się w innym uzgodnionym terminie.
5. W przypadku, gdy kandydatem na laureata jest uczeń będący członkiem kapituły, wówczas przewodniczący wyłącza tego ucznia z części, w której jest omawiana kandydatura tego ucznia oraz z głosowania. Jeżeli posiedzenie jest przełożone na inny termin, wówczas na jego miejsce zostają powołani inni odpowiednio wybrani uczniowie.
6. Praca kapituły jest dokumentowana przez sekretarza.
7. Członków kapituły obowiązuje zdyscyplinowanie, nienaganna postawa moralna oraz przepisy o ochronie danych osobowych i tajemnicy służbowej.
8. Obsługę biurową kapituły zapewnia dyrektor szkoły.

§5. Zasady zgłaszania kandydatów oraz sposób przeprowadzania konkursu.

1. Kandydatem na laureata konkursu może zostać każdy uczeń kl. IV – VI szkoły podstawowej i kl. I – III gimnazjum.
2. Kandydaci mogą być zgłaszani tylko przez członków kapituły z tym, że jeden członek kapituły może zgłosić jednego kandydata. W celu wybrania odpowiednich kandydatów członkowie kapituły konsultują się wcześniej z wychowawcami klas, nauczycielami, uczniami lub innymi osobami ze środowiska lokalnego posiadającymi informacje i opinie o uczniach.
3. Zgłaszający kandydata powinien uzyskać na piśmie zgodę jego rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie.
4. Na posiedzeniu przed przystąpieniem do prezentacji kandydatów ustala się sposób głosowania (jawne lub tajne) poprzez głosowanie jawne zarządzane przez przewodniczącego.
5. Kolejnym punktem posiedzenia jest przedstawienie kandydatów wraz z krótkim uzasadnieniem przez członków kapituły.
6. Następnie odbywa się pierwszy etap weryfikacji kandydatów (oddzielnie dla szkoły podstawowej, oddzielnie dla gimnazjum) poprzez głosowanie w celu wyłonienia nominowanych do finału. W wyniku tego głosowania wyłania się trzech kandydatów ze zgłoszonych, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
7. W drugim etapie kandydaci, którzy przeszli do finału są ponownie przedstawiani kapitule i odbywa się głosowanie.
8. W przypadku równej liczby głosów (na I lub II etapie) o wyborze decyduje przewodniczący.

§6. Osiągnięcia i charakterystyka kandydatów do tytułu – „LOLEK” – najlepszy kolega i naśladowca Karola Wojtyły.

1. Kandydat na laureata konkursu, to uczeń, który:
        a) w swoim postępowaniu dąży do prawdy;
        b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych;
        c) uczy się języków obcych;
        d) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne;
        e) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów;
        f) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.
2. Kandydatem na laureata konkursu powinien być młody człowiek, który chce poznawać i zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu, a ponadto:Kandydatem na laureata konkursu powinien być uczeń tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, altruista:
       a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole;
       b) twórczo myślący;
       c) umiejący skutecznie się porozumiewać;
       d) umiejący stale się uczyć i doskonalić;
       e) umiejący planować swoją pracę i ją organizować;
       f) potrafiący się zaprezentować i przedstawić swoje dokonania.
3. Kandydatem na laureata konkursu powinien być uczeń świadomy własnej godności, szanować środowisko naturalne i dbać o nie; przestrzegać wartości najwyższych takich jak prawda, dobro, piękno; powinien wiedzieć również, czym jest Ojczyzna.
4. Kandydat na laureata powinien mieć przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania w ostatnim okresie klasyfikacyjnym i nie powinien mieć ocen niedostatecznych ze wszystkich przedmiotów w wyniku tej klasyfikacji.
5. Ponieważ w założeniu konkurs ma promować jak największą liczbę uczniów, dlatego jeden uczeń może zostać laureatem raz w ciągu roku oraz maksymalnie dwa razy w ciągu jednego etapu edukacyjnego.

§7. Nagrody i uprawnienia nominowanych i laureatów konkursu

1. Laureat konkursu otrzymuje nagrodę w formie darowizny w kwocie 200 zł (minimum).
2. Ponadto otrzymuje dyplom z gratulacjami oraz statuetkę „LOLEK”. Jego rodzice/prawni opiekunowie otrzymują list gratulacyjny z podziękowaniem.
3. Dodatkowo zdjęcie laureata wraz z jego imieniem i nazwiskiem zostanie umieszczone w jednej z gablot na holu głównym szkoły.
4. Uczniowie, którzy znaleźli się wśród nominowanych otrzymują dyplom, a rodzice list gratulacyjny wraz z podziękowaniem.
5. Na stronie internetowej szkoły w specjalnie utworzonej zakładce również zostanie zamieszczone zdjęcie laureata wraz z podpisem i uzasadnieniem. Na stronie internetowej zamieszcza się także nazwiska uczniów nominowanych.
6. Zdobycie tytułu laureata zostanie dodatkowo potwierdzone wpisem na świadectwie szkolnym w miejscu „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

§8. Fundusz konkursu

1. Obsługę finansową konkursu niezwiązaną z nagrodami, w tym koszty dyplomów i listów gratulacyjnych oraz innych nieprzewidzianych niniejszym regulaminem zapewni szkoła.
2. Na nagrody dla laureatów tworzy się specjalny fundusz, który będą stanowić środki pozyskane w formie darowizny od partnerów.
3. Roczny budżet funduszu powinien wynosić przynajmniej 800 zł, w tym:
        a) 200 zł od dyrektora szkoły;
        b) 100 zł od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej;
        c) 100 zł od Rady Rodziców Gimnazjum;
        d) 150 zł od Spółdzielni Uczniowskiej;
        e) 50 zł od UKS Iskra;
        f) 50 zł od MRG Wyszki;
        g) 50 zł od SKO Szkoły Podstawowej;
        h) 100 zł od BS Brańsk o/Wyszki.

4. W przypadku zadeklarowania większej kwoty przez któregoś z partnerów, wzrasta pula nagród i jest ona przekazywana laureatom.
5. Fundusz konkursu nie jest gromadzony i przechowywany na koncie bankowym, jest uzupełniany na bieżąco i na bieżąco przekazywany laureatom.
6. Rozliczenie funduszu prowadzi sekretarz, który na kolejne spotkanie kapituły przedstawia sprawozdanie z jego realizacji.

7. Dodatkowo partnerzy konkursu mogą fundować nagrody rzeczowe laureatom i nominowanym.

§9. Ustalenia końcowe

1. Za wdrożenie regulaminu i pozyskanie partnerów oraz pracę kapituły odpowiada dyrektor szkoły.
2. Wątpliwości powstałe w trakcie pracy kapituły wyjaśnia się w czasie jej posiedzenia, a decyzje podejmuje poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.
3. W przypadku zgłoszenia się podmiotów gotowych dołączyć do partnerów konkursu lub objąć nad nim patronat, decyzje o ich włączeniu podejmuje kapituła na swoim posiedzeniu.

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach