Dzisiaj jest: 14 Czerwca 2024    |    Imieniny obchodzą: Bazyli, Eliza, Justyna

Historia szkoły

I. Początki szkoły w Wyszkach

Pierwsza wzmianka o szkole w Wyszkach pochodzi z 4 XI 1677r., aczkolwiek  są przesłanki by uważać, że musiała istnieć już wcześniej. Następna wzmianka z roku 1750 informuje o przeprowadzonej wizytacji w parafii. Stwierdzono, że szkoła parafialna działa i jest prowadzona zgodnie z zaleceniami Soboru Trydenckiego. Źródła wskazują, że w XIX wieku szkoła przestała funkcjonować.

Ciekawostką przypominaną przez mieszkańców Pulsz jest informacja, że w tej miejscowości istniała szkoła w czasach carskich (XIX w.). Uczono w niej języka rosyjskiego. Plac szkolny i pobliski las do dzisiaj nazywany jest „szkolniskiem”. Budynek zaś najprawdopodobniej uległ zniszczeniu w czasie I wojny światowej.

W okresie międzywojennym (1918 – 1939r.) nauka odbywała się w domach prywatnych (m.in. u Józefa Wyszkowskiego oraz u Macieja Bogusza). W połowie lat 20-tych powstała też szkoła w Warpechach Starych. Na terenie parafii istniało więc dwie szkoły powszechne: w Warpechach Starych (70 dzieci) i Wyszkach (242 dzieci). Starsi mieszkańcy wspominają, że były one czteroklasowe i nauczał w nich jeden lub dwóch nauczycieli.

Drewniany budynek, w którym szkoła funkcjonowała prawie 60 lat, został oddany do użytku w 1935 roku. Najstarsi mieszkańcy wspominają, że na postawienie i urządzenie tego obiektu ustalono składkę pieniężną od dziecka. Dzieci miały obowiązek nauki. Na rodziców, których dzieci nie uczęszczały na zajęcia, nakładano kary pieniężne. W tym czasie funkcję wójta gminy pełnił Józef Leszczyński, a kierownikiem był Karol Sakowski.

Na początku w szkole pracowało trzech nauczycieli, później liczba ta stopniowo ulegała zwiększeniu. W ramach zagospodarowania terenu plac szkolny obsadzono żywopłotem (zamiast ogrodzenia), prowadzono też szkółkę owocową.

           

 

Najstarsze zachowane zdjęcie ze szkoły w Wyszkach

            Nauczyciele, którzy uczyli przed wojną (prawdopodobnie w latach 30-tych):

 1. 1.Ksiądz Izydor Niedoroślański
 2. 2.Pan Karol Sakowski
 3. 3.Pani Marianna Sakowska
 4. 4.Pani Panasenko
 5. 5.Pani Jarząbek

            W czasie okupacji niemieckiej odbywało się jedynie tajne nauczanie w domach mieszkańców. Przedwojenny budynek przetrwał wojnę, potem został rozbudowany.

            W roku szkolnym 1944/45 kierownikiem był nadal Karol Sakowski. Nauczyciele to Marianna Sakowska i Anna Korzeniewska. W 1945r. z powodu wyjazdu dotychczasowego kierownika, funkcję tę objęła Stanisława Maciuchówna, a wraz z nią jako nauczyciele pracowali Eugeniusz Minko i Leokadia Berg. W tych trudnych czasach rodzice uczniów dostarczali nauczycielom opał, mleko i ziemniaki. Zdarzało się usunięcie dziecka ze szkoły, jeśli rodzice nie wywiązali się z dostaw.

W roku szkolnym 1949/50 do szkoły uczęszczało 205 dzieci i szkoła realizowała program 7 klas. Kierownikiem został Czesław Hryniewicki, który pracował z zespołem w składzie: Jadwiga Hryniewicka, Eugeniusz Minko i Czesława Maćkowiak. Nauka odbywała się w czterech salach. W szkole zorganizowane było dożywianie dzieci. Od stycznia 1950r. nauczycielkę Eugenię Minko zastąpiła Nina Mergo. Wówczas szkoła pełniła funkcję nie tylko edukacyjną, ale także była ośrodkiem sportowym i kulturotwórczym w pełnym tego słowa znaczeniu, bo np. organizowano zawody sportowe, realizowano różnego rodzaju przedstawienia i występy, uczniowie przygotowywali także regionalne jasełka, śpiewali kolędy itp..

             Dlatego nie dziwią nas zachowane zdjęcia i wpisy w szkolnych kronikach o np. przygotowanych pod kierownictwem pani Jadwigi Hryniewickiej jasełkach i przedstawieniu „Za siedmioma górami”.

Na zdjęciach nauczyciele oraz uczniowie (najprawdopodobniej wczesne lata powojenne) oraz kierownik Czesław Hryniewicki

            Wartym odnotowania jest fakt nauczania religii w szkole do roku 1960. W księgach parafialnych czytamy, że od roku 1961 nauka religii odbywała się w domach prywatnych parafian, ponieważ władze państwowe i oświatowe zabroniły nauczania tego przedmiotu w szkołach (czasy „ciężkiego stalinizmu”). Wówczas na terenie parafii istniały 3 punkty katechetyczne:

 1. Warpechy Stare (7 klas – 73 uczniów)

2. Niewino Borowe (7 klas- 124 uczniów)

3. Wyszki (7 klas- 179 uczniów)

            W roku szkolnym 1965/66 w wyżej wymienionych punktach regularnie nauczał wikariusz ks. Henryk Filipowicz, późniejszy długoletni proboszcz wyszkowski.

Zdjęcia szkoły, boiska i placu zabaw (przełom lat 70-tych i 80-tych XX wieku)

            Od września 1974r. utworzono Zbiorczą Szkołę Gminną. Były dyrektor Pan Adolf Kaźmierczuk z żoną przeniósł się do szkoły w Niewinie Borowym. Gminnym dyrektorem został Pan Marian Oksiuta, a jego zastępcą Mirosław Gołębiowski. W skład rady pedagogicznej weszli następujący nauczyciele: Zenobia Falkowska, Ewa Gołębiowska, Elżbieta Gawino, Krystyna Lebioda, Anna Niewińska, Wanda Oksiuta, Irena Perkowska, Mieczysława Wierzba. W szkole macierzystej liczba uczniów wynosiła 182. Do Zbiorczej Szkoły Gminnej należały punkty w Warpechach Starych i Pierzchałach. Ogólnie w Zbiorczej Szkole Gminnej liczba uczniów wynosiła 243.

            W czasach PRL-u życie szkoły toczyło się normalnym, w miarę spokojnym rytmem. Uroczystości szkolne odbywały się zgodnie z planem pracy. Szczególnie aktywnie działało Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej (TPPR) pod kierownictwem pani Grażyny Wdowiak. W 1987 roku nagrodzone zostało znaczącą nagrodą finansową, a opiekunce organizacji dofinansowano wyjazd do Moskwy.

Rada pedagogiczna - rok 1985/86

Lata osiemdziesiąte to dla Polski czas transformacji ustrojowej. W tym okresie funkcję dyrektora szkoły pełnili pani Wanda Oksiuta oraz pan Marian Oksiuta. Drewniany budynek wymagał gruntownego remontu, a uczniów przybywało (czas wyżu demograficznego). W szkole było naprawdę ciasno. Nieszczelne okna, porozsychane ściany, brak toalet (ubikacje były w specjalnym budynku, do którego trzeba było wychodzić ze szkoły), brak c.o.. Jeden z nauczycieli opowiadał, że w salach było ciepło tylko przy piecach; zdarzało się, że kilka metrów od pieca zamarzała woda. To wtedy zrodził się pomysł wzniesienia nowego budynku wg już zupełnie innych standardów.

Na początku 1986 roku grupa osób, którym leżało na sercu, aby dzieci w gminie Wyszki miały godziwe warunki do nauki, zawiązała Komitet Budowy Szkoły w Wyszkach. W skład komitetu weszli między innymi:

Jan Prokopiuk - jako przewodniczący

Elżbieta Helena Gass – naczelnik Gminy

Wanda Oksiuta – dyr. Szkoły w Wyszkach

Marian Oksiuta, Łuczaj Stanisław, Edward Karpiesiuk, Ryszard Perkowski

oraz wiele innych osób zaangażowanych w różny sposób w to przedsięwzięcie.

Rozpoczęło się gromadzenie funduszy (także poprzez zbiórki wśród mieszkańców gminy), przygotowywanie dokumentacji i „załatwianie” materiałów. A „załatwiać” wtedy trzeba było wszystko od cegieł po gwoździe.

31 maja 1989r. - szkoła w budowie

Budowę nowej szkoły rozpoczęto 24 listopada 1987 roku. Wiele prac wykonanych zostało czynem społecznym przez rodziców i różne instytucje. Funkcję dyrektora szkoły sprawowała wówczas Pani Wanda Oksiuta. Ukoronowaniem tych działań już pod kierunkiem nowego dyrektora p. Grażyny Wdowiak, także nowych władz samorządowych z wójtem Lucjanem Zalewskim na czele, było otwarcie nowej szkoły (obecnie stare skrzydło).

24 listopada 1991r. odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania imienia Jana Pawła II. W wydarzeniu udział wzięli m. in.: wielu dostojników kościelnych pod przewodnictwem biskupa Władysława Jędruszuka, Anna Radziwiłł – Minister Edukacji Narodowej i Piotr Litermus - Kurator Oświaty w Białymstoku.

24 listopada 1991r. – na szkolnym korytarzu od lewej: ks. bp Władysław Jędruszuk, wójt Lucjan Zalewski wraz z żoną Martą i dyrektor Grażyna Wdowiak

Uroczysty dzień rozpoczęła Msza święta. Uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Homilię wygłosił ks. Eugeniusz Borowski – ówczesny wikariusz generalny Kurii Biskupiej w Drohiczynie. Przecięcia wstęgi dokonali: Jadwiga Borowska - przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego, Zofia Łuczaj - inspektor Oświaty i Wychowania, Piotr Litermus - Kurator Oświaty. Odsłonięcia tablicy z nazwą szkoły dokonał Ks. Biskup wraz z Kuratorem Oświaty. Część artystyczną przygotowali absolwenci i uczniowie Szkoły Podstawowej w Wyszkach. Po uroczystości odbyło się spotkanie władz kościelnych i samorządowych z młodzieżą, a następnie wspólny posiłek ufundowany przez Radę Pedagogiczną ze Szkoły Podstawowej w Falkach i Wyszkach.

Grono pedagogiczne stanowili:

Grażyna Wdowiak - dyrektor

Barbara Wyszkowska

Ewa Trzeszczkowska

Agata Wyszkowska

Krystyna Lebioda

Zenobia Falkowska

Filomena Rabczuk

Marian Oksiuta

Stanisław Wasilewski

Eugeniusz Ryczkowski

Olga Nowicka

Elżbieta Kowalewska

Anna Dębicka

Zakończenie roku szkolnego 1996/97 – dyrektor Stanisław Wasilewski

Ks. Andrzej Witerski

 

24 listopada 1991 roku staliśmy się pierwszą szkołą w diecezji drohiczyńskiej i dziesiątą w kraju, która otrzymała imię Jana Pawła II. Od tego momentu dzień 24 listopada stał się datą szczególną w naszej szkole.

24 listopada 1993 roku w drugą rocznicę otwarcia szkoły odbyła się uroczystość poświęcenia ufundowanego przez rodziców, społeczeństwo, oraz instytucje i zakłady pracy z terenu Gminy Wyszki sztandaru. Poświęcenia dokonał Ks. Infułat Eugeniusz Borowski.

24 listopada 1997 roku odbyła się uroczystość otrzymania apostolskiego błogosławieństwa Jana Pawła II na ręce ówczesnego dyrektora Stanisława Wasilewskiego. Gościem honorowym uroczystości był Jego Ekscelencja ks. Biskup Antoni Dydycz.

24 listopada 1993 roku – szkoła podstawowa otrzymała sztandar;

24 listopada 2003 roku – nastąpiło otwarcie hali sportowej oraz nadanie imienia Jana Pawła II i sztandaru Zespołowi Szkół;

24 listopada 2004 roku – poświęcenie i otwarcie nowego skrzydła w gimnazjum;

24 listopada 2005 roku – otwarcie Regionalnej Sali Papieskiej i odsłonięcie popiersia Jana Pawła II

Podejmując idee papieskie włączyliśmy się w nurt działań inicjowanych przez Ogólnopolską Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II. Nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w zjazdach, spotkaniach i pielgrzymkach na Jasną Górę w Częstochowie, corocznych zjazdach tejże Rodziny. Nasi wychowankowie odnosili również sukcesy w różnego rodzaju konkursach organizowanych dla szkół noszących imię Ojca Świętego.

Z chwilą rozpoczęcia działalności Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II chętnie podejmujemy działania przez nią proponowane, a nawet sami takie działania inicjujemy włączając w to szkoły inne papieskie szkoły.


II. Historia powstania Zespołu Szkół w Wyszkach

            Reforma ustroju szkolnego wprowadzona została w życie ustawą z dn. 8 I 1999r.
W myśl założeń ustawy powstały m.in. trzyletnie gimnazja.

W lipcu 1999 roku powołano do życia Zespół Szkół w Wyszkach, w skład którego weszły: szkoła podstawowa i gimnazjum. Stanowisko dyrektora powierzono Alinie Baranowskiej. Nowo powstały zespół mieścił się w budynku szkoły podstawowej.

Marzec lub kwiecień 2000 r. – Zespół Szkół w Wyszkach i pierwszy dyrektor Alina Baranowska

 Radę pedagogiczną w roku szkolnym 1999/2000 stanowili:

Alina Baranowska - dyrektor

Agata Wyszkowska

Agnieszka Wasilewska

Anna Wyszkowska

Elżbieta Godzińska

Eugeniusz Ryczkowski

Ewa Trzeszczkowska

Filomena Rabczuk

Jacek Falkowski

Jan Falkowski

Krystyna Lebioda

Krystyna Zabrocka

Ks. Adam Safiańczuk

Ks. Henryk Filipowicz

Małgorzata Olszewska

Maria Grygoruk

Marian Oksiuta

Marta Warpechowska

Monika Kalinowska

Stanisław Wasilewski

Zenobia Falkowska

Mimo szeregu modernizacji budynek szkolny zaprojektowany na 8 klas z trudem mieścił dodatkowe 9 oddziałów gimnazjum. Najbardziej jednak było uciążliwe prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego. Całkowity brak zaplecza sportowego uniemożliwiał jakiekolwiek krzewienie kultury fizycznej. Staraniem nowego wójta gminy Ryszarda Perkowskiego mając na względzie zapewnienie dzieciom Gminy Wyszki właściwych warunków do nauki oraz rozwoju fizycznego ówczesny Zarząd Gminy Wyszki w listopadzie 1999 r. podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Gimnazjum i Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wyszkach”. Po przyjęciu przez Radę Gminy Wyszki uchwały o podjęciu inwestycji rozpoczęły się prace przygotowawcze.

Z początkiem roku szkolnego 2001/2002 z mocy prawa nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna, w wyniku której w jednym budynku funkcjonowały dwie samodzielne szkoły tj. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, której dyrektorem została Ewa Trzeszczkowska oraz Gimnazjum z dyrektorem Aliną Baranowską.

24.11.2001r. – wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy kompleks budynków

Dnia 24 listopada 2001 roku dokonano uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę obiektu. W uroczystości uczestniczyli między innymi Jego ekscelencja ks. Biskup Antoni Dydycz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Pan Edmund Suchodolski, Przewodniczący Rady Gminy Wyszki Pan Franciszek Baranowski, Wójt Gminy Wyszki Pan Ryszard Perkowski, ponadto księża i dyrektorzy szkół z terenu gminy Wyszki. Budowa nowego skrzydła gimnazjum wraz z kompleksem sportowym trwała 3 lata. Z początkiem roku szkolnego 2003/2004 ponownie została przywrócona forma organizacyjna zespołu szkół, jako bardziej efektywna w zarządzaniu. Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Wyszkach wygrała Pani Alina Baranowska. Na stanowisko z-cy dyrektora została powołana Pani Filomena Rabczuk

            24 listopada 2004 r. odbyła się uroczystość poświęcenia nowego skrzydła Gimnazjum w Wyszkach. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Ks. Biskup Antoni Dydycz, proboszcz parafii Wyszki - Ks. Z. Niewiarowski, p. B. Chomicka - wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego - K. Tołwiński, Prezes Zarządu BS w Brańsku – Z. Maksimiuk, Redaktor Wieści Podlaskich, władze gminy oraz dyrektorowie szkół w Falkach, Topczewie i Strabli.

Uroczysta Msza święta i poświęcenie nowych obiektów szkolnych

           Po śmierci Ojca Świętego powstała inicjatywa zbudowania trwałego pomnika patronowi. Aby ten pomysł zrealizować w dniu 21 kwietnia 2005r. na połączonej sesji Rady Gminy Wyszki i Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki podjęta została uchwała w sprawie budowy pomnika Jana Pawła II przy Zespole Szkół w Wyszkach.

11 maja 2005r. zawiązał się społeczny komitet, na którego czele stanął Pan Ryszard Perkowski – Wójt Gminy Wyszki. Ponadto w skład Komitetu weszli: Ks. Zygmunt Niewiarowski – Proboszcz Parafii w Wyszkach, Ks. Jan Komosa – proboszcz Parafii w Strabli, ks. Tadeusz Kocuk – Proboszcz Parafii w Topczewie, Edward Zenon Konopka – Przewodniczący Rady Gminy Wyszki, Elżbieta Niewińska - Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Stanisława Ryczkowska – Skarbnik Gminy Wyszki, Tadeusz Wielanowski – Sekretarz Gminy Wyszki, Alina Baranowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, Filomena Rabczuk – Wicedyrektor Zespołu Szkół, Marzanna Marczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strabli, Maria Siemieniuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mulawiczach, Barbara Trzeszczkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niewinie Borowym, Jan Falkowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falkach, Andrzej Karpiesiuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie. Tuż po powstaniu Komitetu podjęte zostały pierwsze kroki związane z realizacją przedsięwzięcia. W Banku Spółdzielczym w Brańsku o/Wyszki utworzone zostało konto, na które można było dokonywać wpłat. Wystosowane zostały także pisma do firm i instytucji z prośbą o wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięcia. W dniach 31.05.2005r. – 30.06.2005r. nauczyciele wraz z dziećmi i młodzieżą ze wszystkich szkół z terenu gminy przeprowadzili zbiórkę pieniężną wśród mieszkańców gminy. Wspólnymi siłami zebrano 15.987,05 złotych.

Akt uroczystego odsłonięcia Popiersia Jana Pawła II

W tym samym czasie skarbnik Gminy Wyszki Pani Stanisława Ryczkowska w imieniu jednostek budżetowych działających na terenie gminy przekazała czek na urządzenie Sali Jana Pawła II. W trakcie realizacji skromna w zamierzeniach salka urosła do wspaniałej Regionalnej Sali Papieskiej. Salę zaprojektował i wykonał profesor Henryk Smaczny.

24 listopada 2005 roku zorganizowano uroczystość odsłonięcia popiersia Jana Pawła II i poświęcenie Regionalnej Sali Papieskiej.

O tej uroczystości tak pisała A. Baranowska - dyrektor zespołu szkół, na łamach Wieści Gminnych:

10 listopada 2005r. - Ks. Biskup A. Dydycz w Regionalnej Sali Papieskiej

„Jesienny czwartek 24 listopada 2005r., na który przypadły obchody Święta Szkoły ZS im. Jana Pawła II w Wyszkach, bez wątpienia w sercu wielu osób zapisze się barwnym, ciepłym wspomnieniem i wypełni najpiękniejszą kartę szkoły i gminy. Obchody Święta Szkoły w II rocznicę nadania jej sztandaru i imienia Jana Pawła II był niepowtarzalną i jedyną w swoim rodzaju okazją, aby właśnie w tym dniu w sposób szczególny uczcić pamięć zmarłego Papieża i złożyć hołd patronowi szkoły – wielkiemu człowiekowi i Polakowi – kochanemu Ojcu. W murach naszej szkoły wspólnie z mieszkańcami naszej małej podlaskiej Ojczyzny, lokalnymi władzami i szanownymi gośćmi przeżyliśmy raz jeszcze niezapomniane spotkanie z Janem Pawłem II poprzez uroczyste odsłonięcie i poświęcenie popiersia Papieża Wszechczasów oraz otwarcie i poświęcenie Regionalnej Sali Papieskiej. Ceremonii poświęcenia przewodniczył biskup drohiczyński A. Dydycz. Zamysł wzniesienia przed szkołą pomnika naszego patrona podyktowany został przeżyciami wydarzeń kwietniowych, dni zadumy i żałoby, potrzebą chwili zrodzonej ze wspólnego rytmu bicia wielu serc naszej lokalnej społeczności, potrzebą wyrażenia wdzięczności Wielkiemu Papieżowi – Rodakowi – Ojcu.” (Wieści Gminne nr 3/2005)


III. Zespół Szkół i Jan Paweł II

Posiadanie kogoś, kto będzie wzorem na pewno ułatwia młodym ludziom wyznaczenie sobie celu w życiu, a co ważniejsze stabilizuje ich przekonanie, że to co robią, nie jest pozbawione sensu. Taki autorytet szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy bardziej liczy się mieć, niż być, musi być osobowością nieprzeciętną. Z całą pewnością taką osobą może być Jan Paweł II. Jest On już od wielu lat przewodnikiem tysięcy dziewcząt i chłopców, którzy krocząc drogą wskazaną przez Ojca Świętego staną się „solą ziemi”. Jan Paweł II szczególnie umiłował ludzi młodych. Młodych, którzy kochali i kochają Go nadal za to, że potrafił słuchać. Za to, że byli dla Niego tak ważni, ze dostrzegł w nich przyszłość świata.

Nic więc dziwnego, że tak wiele szkół w Polsce wybrało sobie za patrona Jana Pawła II. Zespół Szkół w Wyszkach także nosi to zaszczytne imię. Wybierając na patrona naszej szkoły Wielkiego Polaka i wspaniałego człowieka, postawiliśmy przed sobą trudne zadanie. To imię bardzo zobowiązuje, gdyż przyjęcie jego jest dla szkoły dużym zaszczytem i jednocześnie wielkim wyzwaniem.

01.04.2011r. – Droga Krzyżowa ulicami Wyszek w rocznicę śmierci Jana Pawła II

Pracując z młodzieżą staramy się wychowywać ich w duchu wartości niejednokrotnie przywoływanych przez Ojca Świętego. Pragniemy, aby ziarno prawdy głoszonej przez Jana Pawła II zasiane przez nas w sercach i umysłach wychowanków, stanowiło dla nich inspirację do dalszych osobistych poszukiwań celu i sensu życia. Mottem, które towarzyszy naszej codziennej pracy są słowa patrona: „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie miał, aby poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej być człowiekiem, to znaczy, ażeby bardziej być, nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.”

16.05.2010r. II Gminny Dzień Papieski – bieg ulicami Wyszek

Jest wiele dróg służących upowszechnianiu wartości reprezentowanych przez Jana Pawła II. Obok pracy dydaktyczno – wychowawczej ważne miejsce zajmują również formy pozalekcyjne. Organizujemy liczne konkursy szkolne i międzyszkolne związane z osobą Jana Pawła II. Pamiętamy także o uroczystościach dotyczących rocznic istotnych wydarzeń z życia Ojca Świętego. Tradycją stała się Droga Krzyżowa ulicami Wyszek, upamiętniająca datę śmierci papieża. Organizujemy ją wspólnie z parafią p.w. św. Andrzeja Apostoła. Nabożeństwo to gromadzi zarówno społeczność szkolną, jak i mieszkańców okolicznych miejscowości. Jan Paweł II to osoba, która łączy pokolenia, niezaprzeczalny autorytet i niedościgniony wzór wielu. W różnorodny sposób i na wielu płaszczyznach próbujemy podziękować za to dziedzictwo, jakie nam pozostawił. W duchu tych idei odbywa się co roku 18 maja Gminny Dzień Papieski. Jest on doskonałą okazją, aby śpiewem, recytacją czy wyścigiem w biegu ulicznym dać świadectwo swej miłości i wdzięczności Ojcu Świętemu.

Zespół Szkół w Wyszkach nosząc to zaszczytne imię należy do Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wspólnota ta powstała 10 czerwca 2005r. z inicjatywy p. W. Ćwiklińskiej. W ramach pracy Rodziny podejmowane są różnorodne działania, w których aktywnie uczestniczymy.

30.04.2011r. V Turniej Tenisa Stołowego PRSiJPII

Od 2006 roku jesteśmy organizatorami Turniejów Tenisa Stołowego. Mają one na celu przypominanie nauki i idei głoszonych przez naszego Patrona, uczą też młodych ludzi uczciwości, cierpliwości i poszanowania dla drugiego człowieka. Jednocześnie integrują szkoły noszące imię Jana Pawła II. Spotkania te są pełnym potwierdzeniem słów papieża, iż sport jest doskonałą drogą ku wychowaniu: „Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba uświadamiać, aby móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie uwagi, wychowanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję.” Tradycją już jest, że Turnieje rozpoczynają się wspólną modlitwą, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przy pomniku Patrona, co niewątpliwie skłania do zadumy i refleksji. Najważniejszą częścią imprezy jest międzyszkolna rywalizacja przy stołach tenisowych. W I Turnieju wystartowało 120 zawodników i z roku na rok ta liczba systematycznie wzrasta. Takie spotkania są wspaniałą okazją do zawierania nowych znajomości, przyjaźni i uczciwej rywalizacji sportowej pełnej emocji. To także sposób na wspólne spędzanie czasu i prawdziwą rekreację połączoną z wychowaniem. Podczas takich zawodów młodzi ludzie uczą się pokonywania własnych słabości, przełamywania lęku, podejmowania ryzyka, jak również poznają smak zwycięstwa i porażki. Jan Paweł II – wielki miłośnik sportu podkreślał, że: „Sport jest z pewnością jednym z ważnych zjawisk, zdolnym przekazywać bardzo głębokie wartości językiem powszechnie zrozumiałym (...)Ujawnia bowiem nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe.”

23.11.2007r. Gospodarze (dyrektor A. Baranowska, wójt R. Perkowski) i goście III Zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. JPII

Turnieje Tenisa Stołowego Podlaskiej rodziny Szkół im. Jana Pawła II mogą być rozgrywane dzięki wsparciu Wójta Gminy Wyszki oraz licznych sponsorów. Zwycięzcy nagradzani są statuetkami, a pozostali zawodnicy i goście otrzymują pamiątkowe medale.

24 listopada 2007 roku byliśmy gospodarzami III Zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W spotkaniu tym wzięło udział grono zacnych gości, w tym Jego Ekscelencja Ks. Antoni Dydycz biskup drohiczyński, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku na czele z panią Kurator Jadwigą Mariolą Szczypiń, władze wojewódzkie, powiatowe, lokalne, przedstawiciele firm i instytucji z terenu naszego województwa oraz delegacje 23 placówek oświatowych, noszących imię Jana Pawła II. W skład poszczególnych reprezentacji szkół wchodzili dyrektorzy, poczty sztandarowe i uczniowie, z myślą o których i dla których organizowane są tego typu zjazdy, będące swoistą i niepowtarzalną lekcją wychowania, historii i życia.

Wszystkich gościł i witał Wójt Gminy Wyszki pan Ryszard Perkowski wspólnie z dyrekcją Zespołu Szkół: panią Aliną Baranowską i panią Filomeną Rabczuk.

Myślą przewodnią spotkania były słowa naszego Patrona: „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę”.

Dzięki podejmowanym przez szkołę działaniom, uczniowie mają ciągły kontakt z nauką Jana Pawła II, co z pewnością zaowocuje w ich przyszłym życiu. Będąc otwartym na współpracę z innymi szkołami, instytucjami i środowiskiem lokalnym możemy dbać o wszechstronny rozwój młodego człowieka i realizować zasady podawane przez Wielkiego Polaka – Jana Pawła II.


IV. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach jako nowoczesna, przyjazna i wychowująca swoich uczniów placówka oświatowa

            Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach tworzą: szkoła podstawowa i gimnazjum.
W szkole podstawowej uczy się 132 uczniów, 38 w oddziałach przedszkolnych oraz 169 uczniów w gimnazjum (stan na 30 września 2011 roku).

Zatrudnionych jest 32 nauczycieli, obsługują szkołę pracownicy administracji - sekretarz, księgowa i 5 pracowników obsługi.

Skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach (rok szkolny 2011/2012)


Jan Falkowski - dyrektor

Rabczuk Filomena - wicedyrektor

Copiuk-Suszyńska Justyna

Falkowska Agata

Falkowski Jacek

Godzińska Elżbieta

Kristosiuk Katarzyna

ks. Kuźma Marcin

ks. Ziembowski Grzegorz

Kuderska Joanna

Łuczaj Krystyna

Niewińska Anna

Olszańska Renata

Orbik Elżbieta

Pasińska Urszula

Pierzchało Bożena

Porucznik Maria

Rybak Urszula

Sadowski Mateusz

Topczewska Aneta

Trzeszczkowska Bożena

Twarowska Agnieszka c. E.

Twarowska Agnieszka c. W.

Twarowska Anna Krystyna

Tyszkiewicz Wiesław

Ułaszonek Elżbieta

Warpechowska Marta

Warpechowski Sławomir

Wasilewski Stanisław

Wyszkowska Agata

Zabrocka Krystyna

Żukowska Renata 

Rada pedagogiczna z roku szkolnego 2009/2010

Pracownicy             - administracji         

Falkowska Alicja

Sianko Monika

  - obsługi

 Kosowska Lucyna

 Kruszewska Anna

Niewińska Danuta

Niewiński Zdzisław

Wasilewska Teresa


Sale lekcyjne są jasne, ciepłe i przestronne

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową. Uczniowie mogą korzystać z hali sportowej i siłowni, boiska wraz z kompleksem stanowisk do lekkiej atletyki, kortu tenisowego. Ponadto na wyposażeniu szkoły jest nowoczesna pracownia językowa (standard Mentor), dwie pracownie komputerowe, dwie sale multimedialne z tablicami interaktywnymi, świetlica szkolna z multimedialnym wyposażeniem, sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne meble i pomoce dydaktyczne, dwie szatnie uczniowskie z osobistymi szafkami dla uczniów. W szkole mamy 56 komputerów, w tym 39 dla uczniów i 15 do użytku nauczycieli. Wszystkie komputery są podłączone do internetu (łącze szerokopasmowe). Mamy swoją stronę internetową (http://szkolawyszki. edupage.org, http://www.szkola. wyszki.pl.) na której zamieszczamy wszystkie bieżące informacje oraz wiadomości z życia szkoły (np. elektroniczny plan zajęć z wykazami nauczycieli i sal lekcyjnych).

W tych warunkach możemy organizować edukację i wychowanie zachowując wszystkie nowoczesne standardy.

Szatnia z szafkami dla każdego ucznia

Pracownia językowa Mentor ze stanowiskami dla uczniów

 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza ZS służy realizacji wielu zadań prowadzących do ukształtowania osobowości młodego człowieka. W szkole nie tylko kształcimy, ale staramy się także wychowywać ku wartościom i ideałom głoszonym przez Patrona, staramy się młodzież kształtować jako przyszłych obywateli Państwa Polskiego świadomych swej roli i obowiązków w dorosłym społeczeństwie.

Młodzieżowa Rada Gminy nawiedza miejsca pamięci narodowej

Miedzy innymi temu służy powołana w lutym 2005r. Młodzieżowa Rada Gminy. Opiekunem dydaktycznym została p. B. Pierzchało - nauczyciel WOS-u i historii, merytorycznym p. T. Wielanowski - Sekretarz Gminy Wyszki. Cele, zadania oraz wyniki swojej pracy - MRG - przedstawia w gazetce szkolnej oraz w dodatku do wieści gminnych pt. „Głos Młodych”.

Wychowawcom, nauczycielom oraz rodzicom towarzyszy nauka Jana Pawła II - patrona szkoły. Myśli i czyny papieża – Polaka są nieocenionym drogowskazem w pracy dydaktycznej i wychowawczej, podczas zajęć pozalekcyjnych i spotkań w środowisku lokalnym. Jako społeczność szkolna staramy się, by podejmowane przez nas inicjatywy wzbogaciły wiadomości i kształciły umiejętności uczniów oraz rozwijały ich zainteresowania. Dbamy, aby wychowanie odbywało się w duchu patriotyzmu, ogólnoludzkich wartości, a także poszanowania tradycji. Doskonałą okazją ku temu jest udział naszych uczniów w wielu uroczystości, na które jesteśmy zapraszani jako szkoła.

Rekolekcje Wielkopostne – 28.03.2011r.

Rocznica bitwy pod Olszewem – poczet sztandarowy ZS

Szkolny Dzień Książki

Szkolny Dzień Matki

Uczniowie ZS prezentują część artystyczną z okazji Święta Niepodległości

Gminny Koncert Kolęd w ZS

VI. Podziękowania

 

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy okazali pomoc, życzliwość i przyczynili się
do powstania niniejszego opracowania. Korzystaliśmy m. in. z następujących źródeł pisanych i ustnych:

 • Dzieje parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach (1457 – 1945) autorstwa ks. Dariusza Tworkowskiego
 • Kroniki Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zespołu Szkół w Wyszkach
 • Relacje ustne mieszkańców okolicznych miejscowości, m. in. p. Julii Hryniewickiej
  z Wyszek oraz p. Stanisława i p. Teresy Kowalewskich z Pulsz i p. Edwarda Wasilewskiego z Pulsz (osoby te udostępniły zdjęcia z prywatnych zbiorów)
 • Informacje pozyskane od członków Rady Pedagogicznej, w szczególności
  p. Agaty Wyszkowskiej, p. Marty Warpechowskiej, p. Stanisława Wasilewskiego i p. Filomeny Rabczuk.

  Niniejsze opracowanie zostało wydane w wersji papierowej (350 egz.) z Okazji 20 Rocznicy Poświęcenia Szkoły i Nadania Imienia Jana Pawła II.

Wydanie zostało w całości sfinansowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach