Dzisiaj jest: 25 Lipca 2024    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna

Regulaminy bibl.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

1.    Wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają prawo korzystać z zasobów biblioteki szkolnej.
2.    Każdy czytelnik powinien zapoznać się z Regulaminem Biblioteki Szkolnej.
3.    Godziny otwarcia biblioteki ustalane są w każdym semestrze i  konsultowane z dyrektorem szkoły oraz podane na drzwiach wejściowych i stronie internetowej szkoły.
4.    Czytelnik może wypożyczać książki i inne woluminy wyłącznie na swoje nazwisko.
5.    Czytelnika korzystającego z biblioteki obowiązuje cisza, poszanowanie sprzętu i wyposażenia biblioteki oraz kulturalne zachowanie się.
6.    Uczniowie i nauczyciele mają możliwość zgłaszania potrzeb, składania wniosków i propozycji zakupu określonych tytułów (wydawnictw) oraz zamawiania określonych usług bibliotecznych (udostępnianie i gromadzenie zbiorów, usługi kserograficzne, wydruki komputerowe).
7.    Uczeń ma możliwość zasięgnięcia informacji u nauczyciela bibliotekarza przy wyborze literatury.
8.    Książki i inne zbiory biblioteki są wypożyczane czytelnikom bezpłatnie.
9.    Jednorazowo uczeń może wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni.
10.    Książki naukowe, popularnonaukowe, encyklopedie, słowniki i czasopisma wypożycza się na okres nie dłuższy niż tydzień. Nauczyciel może odmówić wypożyczenia takiej książki lub czasopisma w przypadku dużego zapotrzebowania na daną pozycję w czytelni.
11.    Uczeń może prosić o przedłużenie terminu zwrotu książki, jeśli nie przeczytał jej w terminie a na książkę nie ma zapotrzebowania zgłaszanego przez innych czytelników.
12.    Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
13.    W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu oraz wstrzymać wypożyczenia czytelnikom, którzy przetrzymują książki.
14.    Wypożyczone książki i inne materiały należy szanować i chronić przed zniszczeniem i przedwczesnym zużyciem. Przed wypożyczeniem książkę należy obejrzeć i zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia.
15.    Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone przez siebie zbiory. Książka lub inny wolumin biblioteczny zagubiony lub zniszczony przez ucznia powinien zostać odkupiony. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może przynieść inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza o równej lub większej wartości.
16.    Na dwa tygodnie przez zakończeniem roku szkolnego należy wszystkie książki i inne materiały biblioteczne zwrócić do biblioteki szkolnej.
17.    Uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na okres ferii zimowych  i wakacji.
18.    W przypadku zmiany szkoły lub opuszczenia szkoły czytelnik jest zobowiązany przed odejściem ze  szkoły rozliczyć się z biblioteką z wypożyczonych pozycji.
19.    Wszelkie polecenia i postanowienia nauczyciela bibliotekarza są wiążące dla ucznia.
20.    Nie zaznajomienie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia z jego przestrzegania.  

 

REGULAMIN CZYTELNI SZKOLNEJ
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

1.    Z czytelni szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach oraz rodzice.
2.    Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
3.    Czytelnika korzystającego z czytelni obowiązuje cisza, poszanowanie sprzętu i wyposażenia czytelni oraz kulturalne zachowanie się.
4.    W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów wypożyczalni i czasopism dostępnych dla uczniów.
5.    Przed opuszczeniem czytelni czasopisma należy odłożyć na wyznaczone miejsce a książki zwrócić nauczycielowi bibliotekarzowi.
6.    Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze odpowiedniej literatury, proponuje źródła informacji czytelnikowi, stara się pomóc czytelnikowi w skutecznym znalezieniu poszukiwanej informacji.
7.    Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone przez siebie zbiory. Książka lub inny wolumin biblioteczny zniszczony przez ucznia powinien zostać odkupiony. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może przenieść inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza o równej lub większej wartości.
8.    Wnoszone czasopisma i książki, z których uczeń zamierza korzystać w czytelni powinny być zgłoszone nauczycielowi bibliotekarzowi.
9.    Czytelnicy zachowujący się głośno, niekulturalnie, łamiący zasady regulaminu mogą być czasowo pozbawieni prawa do korzystania z czytelni szkolnej lub niektórych zasobów czytelni.
10.    Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa osobny regulamin.
11.    Wszelkie polecenia i ustalenia nauczyciela bibliotekarza są wiążące dla czytelnika.
12.    Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminami obowiązującymi  w bibliotece i czytelni.
13.     Skorzystanie z biblioteki i czytelni jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminami.
14.     Nie zapoznanie się przez ucznia z regulaminami nie zwalnia z ich przestrzegania.
 

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach


1.    Ze stanowisk komputerowych w pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele oraz uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach.
2.    Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.
3.    Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela bibliotekarza (wyłącznie poza swoimi planowymi godzinami lekcyjnymi).
4.    Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.
5.    Stanowiska komputerowe w pracowni multimedialnej służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole oraz do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów                            w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających               w szkole).
6.    Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie (imię, nazwisko, , godzinę).
7.    W pracowni obowiązuje cisza.
8.    Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.
9.    Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela.
10.     Nauczyciel bibliotekarz ma prawo do kontrolowania przeglądanych stron WWW i w razie konieczności może przerwać pracę uczniowi i zażądać zamknięcia niepożądanych treści.
11.    W przypadku, gdy wszystkie stanowiska komputerowe będą zajęte, a przyjdzie uczeń, który chciałby skorzystać z komputera w celu naukowym, uczeń, który zajmuje stanowisko w celu rozrywkowym, ma obowiązek ustąpić miejsca.
12.    Użytkownik chcący korzystać z przenośnych nośników danych  ma obowiązek zgłoszenie tego nauczycielowi – bibliotekarzowi.
13.    Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela.
14.    Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
15.    Urządzenie wielofunkcyjne (ksero,  drukarka) znajdujące się w bibliotece  obsługiwane jest tylko i wyłącznie przez nauczyciela bibliotekarza. W przypadku drukowania lub kserowania uczeń przynosi swoje kartki.
16.    Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
17.    Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia stanowisk, sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
18.    W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
19.    Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

1.    Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres ich wykorzystania tj. ok. 3 miesięcy uczniom kl. I-III,  a pozostałym na okres roku szkolnego.
2.    Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty skutkuje koniecznością  zwrotu kosztów całego podręcznika.
3.    Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń ma obowiązek jego zwrotu do biblioteki szkolnej, co jest jednocześnie warunkiem otrzymania kolejnej części podręcznika.
4.    Udostępniane książki należy bezwzględnie chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczenia zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzowi.
5.    Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników. Wartość materialna podręczników będzie ustalona na podstawie wytycznych otrzymanych przez szkołę z MEN.
6.    W przypadku uszkodzenia i zniszczenia materiałów edukacyjnych/ podręczników, szkoła może zażądać od rodziców ucznia zakupu nowego podręcznika.
7.    Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
8.    Podręczniki należy szanować, jako dobro wspólne. W szczególności nie  wolno w  podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp. Dopuszcza się jedynie używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
9.    Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.
10.    Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
11.    Wypożyczający zapoznawany jest z niniejszym Regulaminem podczas wypożyczania podręczników  i jest to zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.

   
© Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach